اولتراسونیک

اولتراسونیک

اولتراسونیک بدون درد و خونریزی انجام می شود ، فرکانس نوسان این دستگاه به گونه ای می باشد که از محدوده شنوایی انسان بیشتر می باشد.

پاسخ